دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Hasan abad, Tehran1401/03/06 -- 16:33:12.023.04.01401/03/08 -- 08:47:37.0 Clouds : scattered clouds stations25.11014.012.02.5140.0 Details
2 Hasan abad, Tehran1401/03/06 -- 16:33:12.023.04.01401/03/08 -- 06:57:37.0 Clouds : broken clouds stations20.11013.015.01.9117.0 Details
3 Hasan abad, Tehran1401/03/06 -- 16:33:12.023.04.01401/03/08 -- 05:07:37.0 Clouds : scattered clouds stations21.11013.015.02.5110.0 Details
4 Hasan abad, Tehran1401/03/06 -- 16:33:12.023.04.01401/03/08 -- 03:07:37.0 Clouds : overcast clouds stations25.11012.012.03.799.0 Details
5 Hasan abad, Tehran1401/03/06 -- 16:33:12.023.04.01401/03/08 -- 01:17:39.0 Clouds : overcast clouds stations26.11012.011.01.799.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه