پنج شنبه 14 فروردین 1399
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Bäherden, Turkmenistan 1399/01/09 -- 23:17:48.04.014.038.73057.150
2 Guriyeh, Khuzestan 1399/01/08 -- 15:13:44.04.310.031.92048.730
3 Faryab, kerman 1399/01/08 -- 11:10:43.05.414.028.30057.300
4 Khoy, West Azarbaijan 1399/01/07 -- 10:09:18.04.410.038.54044.740
5 Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.04.010.031.96048.760
6 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/29 -- 03:37:21.04.310.038.53044.440
7 Roydar, Hormozgan 1398/12/26 -- 02:34:23.05.416.027.20055.320
8 Qom, Qom 1398/12/25 -- 01:11:20.04.010.034.57050.720
9 Dehloran, Ilam 1398/12/23 -- 11:32:05.04.713.032.82047.340
10 Kelardasht, Mazandaran 1398/12/22 -- 13:54:47.02.69.036.52051.010
11 Khanehzeniyan, Fars 1398/12/21 -- 14:54:06.04.58.029.62052.170
12 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/20 -- 07:23:47.04.010.038.43044.450
13 Saland, Khuzestan 1398/12/18 -- 14:17:07.04.89.032.50048.870
14 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/16 -- 18:49:49.04.56.038.58044.580
15 Greater tunb_e bozorg, Hormozgan 1398/12/14 -- 20:06:17.04.08.026.50055.550
16 Kookherd, Hormozgan 1398/12/13 -- 16:01:28.04.420.027.13054.870
17 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/07 -- 02:58:14.04.27.038.47044.580
18 Khoy, West Azarbaijan 1398/12/06 -- 18:44:05.04.34.038.59044.750
19 Laft, Hormozgan 1398/12/06 -- 16:12:07.04.19.026.77055.820
20 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/06 -- 04:14:35.04.26.038.46044.390
21 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/05 -- 19:35:37.04.210.038.39044.510
22 Ravar, kerman 1398/12/05 -- 05:03:46.04.910.031.26056.600
23 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/04 -- 21:26:21.04.010.038.48044.480
24 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/04 -- 21:24:37.04.112.038.47044.470
25 Qotor, West Azarbaijan 1398/12/04 -- 20:30:26.05.912.038.51044.390
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه