شنبه 01 آبان 1400
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Pakdasht, Tehran 1400/07/29 -- 09:42:38.02.716.035.44051.670
2 Zehkalout, kerman 1400/07/29 -- 09:35:14.04.710.027.64058.490
3 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 16:29:18.04.06.030.96056.480
4 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 15:16:00.05.110.030.95056.510
5 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/19 -- 01:22:05.04.27.032.31049.690
6 Roydar, Hormozgan 1400/07/18 -- 19:41:27.04.618.027.38055.370
7 Khusf, South Khorasan 1400/07/18 -- 00:07:38.04.68.032.25059.050
8 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.04.614.032.37049.760
9 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 02:46:25.05.07.032.33049.670
10 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/15 -- 21:01:15.04.08.032.36049.720
11 Amol, Mazandaran 1400/07/14 -- 05:17:53.03.619.036.38052.330
12 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari 1400/07/12 -- 06:09:28.05.710.032.40049.780
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه