شنبه 14 تیر 1399
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Chamestan, Mazandaran 1399/04/14 -- 00:43:02.03.78.036.44052.180
2 Saqlawah, Iraq 1399/04/14 -- 00:14:30.04.010.035.13045.450
3 Mahmeleh, Fars 1399/04/12 -- 04:59:18.04.18.027.76052.990
4 Shoghan, North Khorasan 1399/04/11 -- 08:56:12.04.06.037.33056.940
5 Anbar aloom, Golestan 1399/04/08 -- 18:19:00.04.316.037.27054.510
6 Hojedk, kerman 1399/04/07 -- 12:18:00.04.36.030.75057.450
7 Balkanabat, Turkmenistan 1399/04/07 -- 08:40:18.04.310.039.75054.580
8 Qotor, West Azarbaijan 1399/04/05 -- 14:33:29.05.310.038.51044.150
9 Damavand, Tehran 1399/02/19 -- 00:48:21.05.17.035.78052.050
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه