شنبه 04 بهمن 1399

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Damavand, Tehran1399/03/07 -- 12:41:37.04.012.0کاربر 1بلهخفیف
2 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1399/03/04 -- 12:41:27.05.210.0کاربر 2خيرتکانی احساس نشد
3 Damavand, Tehran1399/02/19 -- 10:47:06.02.910.0کاربر 3بلهخفیف
4 Damavand, Tehran1399/02/19 -- 01:52:06.03.511.0کاربر 4بلهخفیف
5 Damavand, Tehran1399/02/18 -- 23:48:21.05.17.0کاربر 5بلهخفیف

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه