دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Shahrezu, Khorasan Razavi1401/03/04 -- 09:22:09.08.04.01401/03/05 -- 16:37:41.0 Clouds : scattered clouds stations15.71016.050.03.729.0 Details
2 Shahrezu, Khorasan Razavi1401/03/04 -- 09:22:09.08.04.01401/03/05 -- 14:42:41.0 Clouds : few clouds stations16.31016.048.02.444.0 Details
3 Shahrezu, Khorasan Razavi1401/03/04 -- 09:22:09.08.04.01401/03/05 -- 12:42:42.0 Clear : clear sky stations15.31017.050.02.446.0 Details
4 Shahrezu, Khorasan Razavi1401/03/04 -- 09:22:09.08.04.01401/03/05 -- 10:52:41.0 Clear : clear sky stations13.61018.054.02.440.0 Details
5 Shahrezu, Khorasan Razavi1401/03/04 -- 09:22:09.08.04.01401/03/05 -- 08:52:46.0 Clear : clear sky stations12.11019.058.02.423.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه