شنبه 22 خرداد 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 07:44:08.010.04.01400/03/20 -- 15:45:48.0 Clouds : few clouds stations28.51012.013.06.2227.0 Details
2 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 07:44:08.010.04.01400/03/20 -- 13:45:08.0 Clouds : few clouds stations27.51012.020.04.9232.0 Details
3 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 07:44:08.010.04.01400/03/20 -- 11:50:08.0 Clouds : few clouds stations25.51013.025.04.3236.0 Details
4 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 07:44:08.010.04.01400/03/20 -- 09:50:14.0 Clear : clear sky stations22.51014.040.01.1182.0 Details
5 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 07:44:08.010.04.01400/03/20 -- 07:45:05.0 Clear : clear sky stations17.51014.045.01.984.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه