دو شنبه 06 تیر 1401

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 10:22:44.0 ( 45.620 , 34.610 ) M=3.9 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهقصرشیرینسیدایاز104061395
2 کرمانشاهقصرشیریننصراباد سیدخلیل102631395
3 کرمانشاهقصرشیریننصرابادسیداحمد132731395
4 کرمانشاهسرپل ذهاببرق بارانی سفلی13851395
5 کرمانشاهقصرشیرینکلانتر13841395
6 کرمانشاهسرپل ذهاببیشگان13511395
7 کرمانشاهقصرشیریناقابرار143131395
8 کرمانشاهسرپل ذهابتپه داراب خان141441395
9 کرمانشاهسرپل ذهابمجری لان14661395
10 کرمانشاهسرپل ذهابصالح کوچری14551395
11 کرمانشاهسرپل ذهاببرق بارانی علیا14121395
12 کرمانشاهسرپل ذهابتپه ماران155181395
13 کرمانشاهسرپل ذهابطایشه محمود نظری153921395
14 کرمانشاهقصرشیرینسید سعید152621395
15 کرمانشاهسرپل ذهابتپه کنعان151061395
16 کرمانشاهسرپل ذهابهوان15361395
17 کرمانشاهسرپل ذهابقلعه ذهاب162641395
18 کرمانشاهسرپل ذهابدربندزردسفلی16491395
19 کرمانشاهسرپل ذهابکلاره مهرابی16361395
20 کرمانشاهسرپل ذهابدربندزردعلیا16281395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه