شنبه 06 آذر 1400

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.0 ( 49.760 , 32.370 ) M=4.6 Depth=14.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستاناندیکاورکوه2771395
2 خوزستاناندیکادرب31551395
3 خوزستاناندیکاگرداب3701395
4 خوزستاناندیکاگل سفید3181395
5 خوزستاناندیکاگلالک41461395
6 خوزستاناندیکاآب چنار41401395
7 خوزستاناندیکاسرشط41351395
8 خوزستاناندیکاگلالک4951395
9 خوزستاناندیکاتردی4231395
10 خوزستاناندیکاسربازار52501395
11 خوزستاناندیکاگوراب5891395
12 خوزستاناندیکاسوخته5301395
13 خوزستاناندیکاکت کیارس5251395
14 خوزستاناندیکاچل چل دره5121395
15 خوزستاناندیکابنه محمدعلی6231395
16 خوزستاناندیکاالگی6151395
17 خوزستاناندیکافرگه71501395
18 خوزستاناندیکاگوراب دگچی /دگچی /71181395
19 خوزستاناندیکامهنا7901395
20 خوزستاناندیکاچل چل چال7241395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه