یک شنبه 22 فروردین 1400

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.0 ( 52.270 , 35.550 ) M=3.1 Depth=11.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 تهراندماوندمقانک11041395
2 تهراندماونداوچونک45981395
3 تهراندماوندسرخه ده54471395
4 تهراندماوندزان87131395
5 تهراندماوندزیارت بالا8601395
6 تهراندماوندلومان93371395
7 تهراندماوندوردانه102311395
8 تهراندماوندسربندان1133521395
9 تهراندماوندجابان1125001395
10 تهراندماوندگرمابسرد128441395
11 تهراندماوندبیدک122881395
12 تهراندماوندوادان1313051395
13 تهراندماونداهران135541395
14 تهراندماوندخسروان132301395
15 تهراندماونددواب13281395
16 تهراندماوندسقزدره13201395
17 تهراندماوندائینه ورزان1411561395
18 تهراندماوندسیداباد144921395
19 تهراندماوندباغ سرهنگ طاهری14201395
20 سمنانگرمساراحمد آباد / گل تپ161251395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه