سه شنبه 06 آبان 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan 1399/07/23 -- 14:36:18.0 ( 54.570 , 27.300 ) M=4.2 Depth=20.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانبستکبستقلات513011395
2 هرمزگانبستکگودکز65491395
3 هرمزگانبستکبیگلراباد71341395
4 هرمزگانبستکچاه بنارد812531395
5 هرمزگانبستکدهنگ920211395
6 هرمزگانبستکتنگ بستک91211395
7 هرمزگانبستکچاه قیل9481395
8 هرمزگانبستکزنگارد1026351395
9 هرمزگانبستکتسان10441395
10 هرمزگانبستکمردنو118011395
11 هرمزگانبستکعالی قندی113481395
12 هرمزگانبستکتدروییه1421931395
13 هرمزگانبستکایلود1415541395
14 هرمزگانبستکشیخ حضور144981395
15 هرمزگانبستکفتویه1626961395
16 هرمزگانبستکبرکه لاری188751395
17 هرمزگانبستککرون19121395
18 هرمزگانبستکچاه دزدان209291395
19 هرمزگانبستکلاورسفلی20211395
20 هرمزگانبستکبامستان211471395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه