پنج شنبه 13 آذر 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kahnooj, kerman 1399/05/11 -- 05:54:49.0 ( 57.810 , 27.960 ) M=4.5 Depth=9.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانکهنوجابادی شهید کرمی02041395
2 کرمانکهنوجشاداب13511395
3 کرمانکهنوجتلمبه مشاع شماره 31441395
4 کرمانکهنوجعوض اباد22311395
5 کرمانکهنوجشه گزک2411395
6 کرمانکهنوجگهرک33141395
7 کرمانکهنوجتلمبه کریم اباد31541395
8 کرمانکهنوجنور آباد23241395
9 کرمانکهنوجتلمبه یوسف میرانی و شرکا51161395
10 کرمانکهنوجاحمد آباد5511395
11 کرمانرودبارجنوبشه بابا61761395
12 کرمانکهنوجتهمینه61731395
13 کرمانکهنوجتلمبه رضامیرانی6551395
14 کرمانکهنوجنصرت اباد71241395
15 کرمانکهنوجانجیرک7241395
16 کرمانکهنوجپلکی81581395
17 کرمانکهنوجمقداراباد8661395
18 کرمانکهنوجتلمبه عشایری مرادعلی دادی وشرکائ8131395
19 کرمانکهنوجقوچ ابادمحمدخان93181395
20 کرمانکهنوجپایگاه عشایری92001395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه