سه شنبه 14 آذر 1402
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Roydar, Hormozgan 1401/12/27 -- 10:09:54.0 ( 55.130 , 27.280 ) M=4.1 Depth=11.0

Modified after Aghanabati, 1998; Sahandi et al., 2014 (Geological Survey of Iran)

References:
1- Aghanabati, A., 1998. Major sedimentary and structural units of Iran (map). J. Geosciences 7: 29 – 30, Geological Survey of Iran.
2- Sahandi, M.R, Soheili, M., 2014. Geological and structural zonation map of Iran. Geological Survey of Iran.

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه