دو شنبه 10 مهر 1402

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Mayami, Semnan 1401/11/01 -- 19:24:57.0 ( 55.550 , 36.490 ) M=4.0 Depth=14.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   36.53000055.555000
2 1401/11/01 -- 19:24:57.04.014.036.49000055.550000
3 1401/11/01 -- 19:24:58.64.3236.57000055.560000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه