یک شنبه 07 آذر 1400

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.0 ( 49.760 , 32.370 ) M=4.6 Depth=14.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   32.37333349.757933
2 1400/07/17 -- 09:35:31.04.614.032.37000049.760000
3 1400/07/17 -- 09:35:32.14.81032.38000049.753800
4 1400/07/17 -- 09:35:31.94.61432.37000049.760000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه