یک شنبه 22 فروردین 1400

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.0 ( 52.270 , 35.550 ) M=3.1 Depth=11.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   35.55000052.270000
2 1400/01/19 -- 00:03:55.03.111.035.55000052.270000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه