دو شنبه 15 خرداد 1402
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad 1401/12/26 -- 00:11:46.0 ( 50.270 , 30.950 ) M=4.3 Depth=19.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه