دو شنبه 10 مهر 1402

زمین لرزه تاریخی انتخاب شده :
نجف 1194-3-1 ( 44.300 , 32.000 ) Ms=5.0 Ref=Amb

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه