دو شنبه 24 مرداد 1401

زمین لرزه انتخاب شده :
Ravar, kerman 1401/04/05 -- 17:37:15.0 ( 57.340 , 31.540 ) M=5.4 Depth=10.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه