پنج شنبه 14 فروردین 1399
برآورد شدت و خسارت زلزله
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :

Roydar, Hormozgan 1398/12/26 -- 02:34:23.0 ( 55.320 , 27.200 ) M=5.4 Depth=16.0

 • لایه ها
  • توپوگرافی
  • ایستگاههای لرزه نگاری و شتاب نگاری
  • مراکز جمعیتی تحت تاثیر
  • مراکز جمعیتی اطراف رو مرکز

نقشه آبرفت کشور
پهنه بندی خطر نسبی زلزله

 

I (مرکالی ) R(km) تعداد شهر جمعیت شهری کل واحدهای مسکونی- شهری بدون اسکلت - شهری تعداد آبادی جمعیت آبادی کل واحدهای مسکونی- آبادی بدون اسکلت - آبادی
10 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 12 --- --- --- --- 7 1576 364 289
5 38 --- --- --- --- --- --- --- ---
4 73 --- --- --- --- --- --- --- ---


شهر/دهستانهای تحت تاثیر

آبادی های تحت تاثیر
رديفاستانشهرستانبخششهر/دهستانآبادیجمعیت کل تعداد کل خانوار تعداد کل واحد مسکونی معمولینوع اسکلت فلزی نوع اسکلت بتون آرمه اسکلتیبدون اسکلتفاصله از رو مرکزشدت خسارت احتمالی %
1 هرمزگانخمیرمرکزیکهورستانچاه ماخور6121721510292912212 6 1 >
2 هرمزگانبستکمرکزیده تلانجیردان60119211103434778 6 1
3 هرمزگانبستکمرکزیده تلطهر18451500334710 6 1
4 هرمزگانخمیرمرکزیکهورستاندوکل پهن (برکه نو)10232310442711 6 1 >
5 هرمزگانخمیرمرکزیکهورستانچاه گلنی341010033711 6 1 >
6 هرمزگانبستکمرکزیده تلمروارید انجیردان3013500057 6 2
7 هرمزگانخمیرمرکزیکهورستاناحمداباد1366022411 6 1 >

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1

 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه