یک شنبه 07 آذر 1400

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.0 ( 49.760 , 32.370 ) M=4.6 Depth=14.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 چهارمحال وبختیاریبازفت 3215191395
2 خوزستانقلعه خواجه 3424081395
3 چهارمحال وبختیاریچلگرد 3629891395
4 خوزستانآبژدان 4516731395
5 چهارمحال وبختیاریصمصامی 5312031395
6 خوزستانایذه 611193991395
7 چهارمحال وبختیاریسودجان 6255811395
8 خوزستانمسجدسلیمان 631004971395
9 خوزستانلالی 63184731395
10 چهارمحال وبختیاریباباحیدر 67112021395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه