سه شنبه 14 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kahnooj, kerman 1399/05/11 -- 06:54:49.0 ( 57.810 , 27.960 ) M=4.5 Depth=9.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانکهنوج 11526241395
2 کرمانرودبار 20147471395
3 کرمانبلوک 4253041395
4 کرمانقلعه گنج 51131691395
5 کرماندوساری 5341301395
6 کرمانمردهک 5628701395
7 کرمانعنبرآباد 57181851395
8 کرماننودژ 5955621395
9 کرمانفاریاب 5948631395
10 هرمزگانزیارتعلی 6226791395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه