شنبه 23 تیر 1403

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1403/04/11 -- 00:27:37.0 ( 45.490 , 34.590 ) M=4.7 Depth=14.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهقصرشیریننصراباد سیدخلیل162631395
2 کرمانشاهقصرشیرینسید سعید162621395
3 کرمانشاهقصرشیرینسیدایاز174061395
4 کرمانشاهقصرشیرینسیدداود1891395
5 کرمانشاهقصرشیرینسیدسهراب19831395
6 کرمانشاهقصرشیریننصرابادسیداحمد202731395
7 کرمانشاهقصرشیرینکلانتر20841395
8 کرمانشاهقصرشیرینتازه ابادگراوه21951395
9 کرمانشاهقصرشیریناقابرار223131395
10 کرمانشاهقصرشیرینخسروی22521395
11 کرمانشاهقصرشیریننی پهن عبداله232121395
12 کرمانشاهقصرشیرینگراوه اسماعیل231551395
13 کرمانشاهقصرشیرینبرفی کوشکری242261395
14 کرمانشاهقصرشیریننصرابادپاشا25891395
15 کرمانشاهسرپل ذهاببرق بارانی سفلی25851395
16 کرمانشاهسرپل ذهابمجری لان25661395
17 کرمانشاهسرپل ذهاببیشگان25511395
18 کرمانشاهقصرشیرینتازه ابادشیرعلی25501395
19 کرمانشاهسرپل ذهابهوان25361395
20 کرمانشاهسرپل ذهاببرق بارانی علیا25121395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه