شنبه 02 تیر 1403

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Zarand, kerman 1403/03/22 -- 03:40:09.0 ( 56.550 , 30.780 ) M=4.1 Depth=6.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانزرندعباس اباد112931395
2 کرمانزرندده شیخ23271395
3 کرمانزرندمحمداباد320391395
4 کرمانزرندتقی اباد37101395
5 کرمانزرندفیروزاباد35181395
6 کرمانزرندعریزاباد33661395
7 کرمانزرنداحمدابادیلمقانی412981395
8 کرمانزرندابراهیم اباد411451395
9 کرمانزرنددولت اباد48711395
10 کرمانزرندشاه جهان اباد/روح اباد/557081395
11 کرمانزرندهمت اباد54421395
12 کرمانزرندده چنار620451395
13 کرمانزرندخیراباد68521395
14 کرمانزرندمطهراباد تاج اباد721411395
15 کرمانزرندسلیمان اباد714041395
16 کرمانزرندحسین اباداخوند76231395
17 کرمانزرندبهااباد829651395
18 کرمانزرنداسماعیل اباد812681395
19 کرمانزرندنعیم اباد811391395
20 کرمانزرندکریم اباد83611395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه