شنبه 01 اردیبهشت 1403

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1401/11/09 -- 18:11:11.0 ( 44.820 , 38.550 ) M=4.5 Depth=8.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 آذربایجان غربیخویوار248081395
2 آذربایجان غربیخویپسکسفلی221261395
3 آذربایجان غربیخویزاویه حسن خان517901395
4 آذربایجان غربیخویکورتی69691395
5 آذربایجان غربیخویسعلکده710581395
6 آذربایجان غربیخویچاوشقلی76761395
7 آذربایجان غربیخویپیرموسی74711395
8 آذربایجان غربیخویقشقابلاغ84291395
9 آذربایجان غربیخویبیانلو84241395
10 آذربایجان غربیخویسینور8821395
11 آذربایجان غربیخویباغ صفا/مکان مستقل /8241395
12 آذربایجان غربیخویقشلاق913111395
13 آذربایجان غربیخویرهال910561395
14 آذربایجان غربیخویبویلاپوش92871395
15 آذربایجان غربیخویگنبد92741395
16 آذربایجان غربیخویحصارسفلی91921395
17 آذربایجان غربیخویاحمداباد/خرابه بدلان /91451395
18 آذربایجان غربیخویقره داش9241395
19 آذربایجان غربیخویبدل اباد1092561395
20 آذربایجان غربیخویقرخ یاشار102041395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه