گزارش فوری و تک برگی زلزله Mayami, Semnan

اطلاعات کلی زلزله

بزرگا
4.0
زمان و تاریخ وقوع
ساعت : 19:24:57.0
تاریخ : 1401/11/01
مختصات
طول : 55.550
عرض : 36.490
عمق : 14.0 کیلومتر

نقشه دوایر هم شدت
توپوگرافی و گسل های منطقه

مراکز جمعیتی بااحتمال خسارت یا در مجاورت رومرکز زلزله

رديفشهر/دهستانآبادیفاصله از رو مرکزشدت جمعیت کلتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 میامیکلاته اسد114138537829979------
2 میامیمحمد آباد124139747237795------
3 کلاته های غربیجیلان12477315913722------
4 میامیجودانه13497031221795------
5 ---------مجموع452513211030291------
رديفاستانشهرستانشهر /دهستانفاصله از رو مرکزشدتجمعیتتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 سمنانمیامیمیامی 134456613941000394------
2 ------------مجموع456613941000394------

www.sapla.ir و کانال تلگرامی t.me/Dr_AliBeitollahi قابل برگرفتن خواهد بود.

دکتر علی بیت اللهی و همکاران