گزارش فوری و تک برگی زلزله Khoy, West Azarbaijan

اطلاعات کلی زلزله

بزرگا
4.1
زمان و تاریخ وقوع
ساعت : 14:12:38.0
تاریخ : 1401/10/28
مختصات
طول : 44.800
عرض : 38.570
عمق : 13.0 کیلومتر

نقشه دوایر هم شدت
توپوگرافی و گسل های منطقه

مراکز جمعیتی بااحتمال خسارت یا در مجاورت رومرکز زلزله

رديفشهر/دهستانآبادیفاصله از رو مرکزشدت جمعیت کلتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 فیرورقپسکسفلی14212645257395------
2 فیرورقوار4448081017704313------
3 فیرورققره داش7424422------
4 فیرورققشلاق741311387150237------
5 فیرورقزاویه حسن خان74179040545360------
6 فیرورقباغ رجب74155341519------
7 فیرورقبدلان846151314190------
8 فیرورقبطچی8482221012------
9 فیرورقاحمداباد/خرابه بدلان /8414530255------
10 فیرورقپیرموسی844711071295------
11 فیرورققشقابلاغ84429836122------
12 رهالبیانلو8442486815------
13 رهالکورتی9496924192149------
14 رهالچاوشقلی946761404892------
15 فیرورقداش پسک9440808------
16 فیرورقدیزج بطچی94157401624------
17 رهالسعلکده1041058273128145------
18 رهالسینور10482927------
19 دیزجقرخ یاشار10420454495------
20 رهالباغ صفا/مکان مستقل /10424624------
21 ---------مجموع474351074148355906------
رديفاستانشهرستانشهر /دهستانفاصله از رو مرکزشدتجمعیتتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 آذربایجان غربیخویفیرورق 34919023827721610------
2 آذربایجان غربیخویخوی 124198845554142034935065------
3 ------------مجموع208035577962112136675------

www.sapla.ir و کانال تلگرامی t.me/Dr_AliBeitollahi قابل برگرفتن خواهد بود.

دکتر علی بیت اللهی و همکاران