دو شنبه 24 مرداد 1401

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 13:37:30.0 ( 45.430 , 34.490 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهقصرشیرینخسروی12521395
2 کرمانشاهقصرشیرینسید سعید152621395
3 کرمانشاهقصرشیرینسیدداود1591395
4 کرمانشاهقصرشیرینسیدسهراب16831395
5 کرمانشاهقصرشیرینتازه ابادگراوه19951395
6 کرمانشاهقصرشیریننصراباد سیدخلیل202631395
7 کرمانشاهقصرشیریننی پهن عبداله202121395
8 کرمانشاهقصرشیرینسیدایاز214061395
9 کرمانشاهقصرشیرینگراوه اسماعیل221551395
10 کرمانشاهقصرشیریننصرابادسیداحمد232731395
11 کرمانشاهقصرشیرینکلانتر23841395
12 کرمانشاهقصرشیرینتنگاب کهنه عباس23631395
13 کرمانشاهقصرشیرینبره بورانجیربان23401395
14 کرمانشاهقصرشیریناقابرار243131395
15 کرمانشاهقصرشیرینکرکهرک253171395
16 کرمانشاهقصرشیرینبرفی کوشکری272261395
17 کرمانشاهقصرشیریننصرابادپاشا27891395
18 کرمانشاهقصرشیرینتازه ابادشیرعلی27501395
19 کرمانشاهقصرشیرینشیرین اب302241395
20 کرمانشاهقصرشیریننصراباد سیدحاتم302001395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه