دو شنبه 06 تیر 1401

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Parsian, Hormozgan 1401/04/02 -- 00:29:11.0 ( 53.190 , 27.130 ) M=4.2 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانپارسیانچکچکشمالی4481395
2 هرمزگانپارسیانمغدان66011395
3 هرمزگانپارسیانبندرشیو75471395
4 هرمزگانپارسیانقاسم آباد8601395
5 هرمزگانپارسیانمزرعه پیشو9501395
6 هرمزگانپارسیانزیارت119301395
7 هرمزگانپارسیاندمتیر شمالی114241395
8 هرمزگانپارسیانگودکناردان11281395
9 هرمزگانپارسیاندم تیر جنوبی126781395
10 هرمزگانپارسیانیردقاسم عالی1517801395
11 هرمزگانپارسیانیردخلف157791395
12 هرمزگانپارسیانبندربستانو167481395
13 هرمزگانپارسیانباغستان166311395
14 هرمزگانپارسیانیردخردو162531395
15 هرمزگانپارسیانیرد بصراوئ17531395
16 هرمزگانپارسیانبهده1819231395
17 هرمزگانپارسیانبمبری183911395
18 هرمزگانپارسیانچیکلو18401395
19 هرمزگانپارسیانفومستان199061395
20 هرمزگانپارسیانرستم اباد201631395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه