دو شنبه 24 مرداد 1401

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/01 -- 01:39:35.0 ( 53.260 , 27.040 ) M=5.2 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانپارسیانمغدان106011395
2 هرمزگانپارسیاندمتیر شمالی104241395
3 هرمزگانپارسیاندم تیر جنوبی116781395
4 هرمزگانپارسیانگودکناردان11281395
5 هرمزگانپارسیانبهده1319231395
6 هرمزگانپارسیانبندرشیو135471395
7 هرمزگانپارسیانچکچکشمالی14481395
8 هرمزگانپارسیانچهواز165871395
9 هرمزگانپارسیانزیارت199301395
10 هرمزگانپارسیانقاسم آباد20601395
11 فارسلامردلاورخشت2111631395
12 هرمزگانپارسیانمزرعه پیشو21501395
13 هرمزگانبندرلنگهبندرمقام2419551395
14 هرمزگانپارسیانبندربستانو257481395
15 هرمزگانپارسیانیردقاسم عالی2617801395
16 هرمزگانپارسیانیردخلف267791395
17 فارسلامردپنگرو267341395
18 فارسلامردعالی اباد264351395
19 فارسلامردکندرمحمدی263401395
20 فارسلامردجمال اباد262351395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه