جمعه 24 اردیبهشت 1400

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.9 ( 50.998 , 36.431 ) M=2.6 Depth=8.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 مازندرانتنکابنکرن10391395
2 مازندرانتنکابنمیان رود10261395
3 مازندرانتنکابندرجان111591395
4 مازندرانتنکابنشهرستانک11501395
5 مازندرانتنکابنسرن121211395
6 مازندرانتنکابنمازوچال12391395
7 مازندرانتنکابنارود13231395
8 مازندرانتنکابنمران141561395
9 مازندرانتنکابنیوج14771395
10 مازندرانچالوسدلیر155681395
11 مازندرانچالوسالیت162501395
12 مازندرانچالوسگلامره161011395
13 قزوینقزویناواتر16291395
14 مازندرانچالوسناتر172511395
15 مازندرانتنکابنجیربالان17221395
16 مازندرانتنکابنسلج انبار17131395
17 مازندرانتنکابنحراباد1781395
18 مازندرانکلاردشتطویدره186691395
19 مازندرانکلاردشتکردمحله185581395
20 مازندرانکلاردشتاویجدان194311395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه