گزارش فوری و تک برگی زلزله Ghale khajeh, Khuzestan

اطلاعات کلی زلزله

بزرگا
4.6
زمان و تاریخ وقوع
ساعت : 09:35:31.0
تاریخ : 1400/07/17
مختصات
طول : 49.760
عرض : 32.370
عمق : 14.0 کیلومتر

نقشه دوایر هم شدت
توپوگرافی و گسل های منطقه

مراکز جمعیتی بااحتمال خسارت یا در مجاورت رومرکز زلزله

رديفشهر/دهستانآبادیفاصله از رو مرکزشدت جمعیت کلتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 چلوورکوه2577000------
2 چلوگرداب3570220------
3 چلوگل سفید3518000------
4 چلودرب35155110------
5 چلوتردی4523000------
6 چلوسرشط45135550------
7 چلوگلالک459513130------
8 چلوگلالک45146330------
9 چلوآب چنار4514018180------
10 چلوگوراب5589000------
11 چلوکت کیارس5525000------
12 چلوسربازار5525021138------
13 چلوسوخته5530000------
14 چلوچل چل دره5512000------
15 چلوبنه محمدعلی6523000------
16 چلوالگی6515000------
17 چلوفرگه75150110------
18 چلومهنا7590101------
19 چلوگوراب دگچی /دگچی /7511828262------
20 چلوچل چل چال7524000------
21 ---------مجموع46228790352742629------
رديفاستانشهرستانشهر /دهستانفاصله از رو مرکزشدتجمعیتتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 چهارمحال وبختیاریکوهرنگبازفت 3241519286121165------
2 خوزستاناندیکاقلعه خواجه 3442408508198310------
3 چهارمحال وبختیاریکوهرنگچلگرد 3642989608225383------
4 ------------مجموع69161402544858------

www.sapla.ir و کانال تلگرامی t.me/Dr_AliBeitollahi قابل برگرفتن خواهد بود.

دکتر علی بیت اللهی و همکاران