گزارش فوری و تک برگی زلزله Kelardasht, Mazandaran
زلزله ای با بزرگی 2.6 در فاصله 15 کیلومتری کلاردشت ( مازندران ) و 27 کیلومتری مرزن آباد ( مازندران ) و 90 کیلومتری تهران رخ داده است.

اطلاعات کلی زلزله

بزرگا
2.6
زمان و تاریخ وقوع
ساعت : 21:03:33.9
تاریخ : 1400/01/13
مختصات
طول : 50.998
عرض : 36.431
عمق : 8.0 کیلومتر

نقشه دوایر هم شدت
توپوگرافی و گسل های منطقه

مراکز جمعیتی بااحتمال خسارت یا در مجاورت رومرکز زلزله

رديفشهر/دهستانآبادیفاصله از رو مرکزشدت جمعیت کلتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 ---------مجموع    ------
رديفاستانشهرستانشهر /دهستانفاصله از رو مرکزشدتجمعیتتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 ------------مجموع    ------

www.sapla.ir و کانال تلگرامی t.me/Dr_AliBeitollahi قابل برگرفتن خواهد بود.

دکتر علی بیت اللهی و همکاران