زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1401/12/25 -- 15:17:14.0 ( 44.960 , 38.440 ) M=5.0 Depth=16.0