زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 12:37:30.0 ( 45.430 , 34.490 ) M=4.0 Depth=10.0