یک شنبه 22 فروردین 1400
برآورد شدت و خسارت زلزله
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :

Panjwin, Iraq 1400/01/17 -- 19:42:23.0 ( 46.020 , 35.690 ) M=5.3 Depth=10.0

 • لایه ها
  • توپوگرافی
  • ایستگاههای لرزه نگاری و شتاب نگاری
  • مراکز جمعیتی تحت تاثیر
  • مراکز جمعیتی اطراف رو مرکز

نقشه آبرفت کشور
پهنه بندی خطر نسبی زلزله

 

I (مرکالی ) R(km) تعداد شهر جمعیت شهری کل واحدهای مسکونی- شهری بدون اسکلت - شهری تعداد آبادی جمعیت آبادی کل واحدهای مسکونی- آبادی بدون اسکلت - آبادی
10 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 9 --- --- --- --- 8 3007 732 671
5 34 6 155011 --- --- 123 40049 109 97
4 68 6 287513 --- --- 435 116824 --- ---


شهر/دهستانهای تحت تاثیر

آبادی های تحت تاثیر
رديفاستانشهرستانبخششهر/دهستانآبادیجمعیت کلتعداد کل واحد مسکونی معمولیواحد مسکونی بدون اسکلتفاصله از رو مرکز شدت خسارت احتمالی %
1 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادقلقله4991261143 6 2
2 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادخانم کن17444394 6 2
3 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادخانم شیخان18554 6 2
4 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادجشنی آباد39996854 6 2
5 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادساوجی11432682466 6 1
6 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادخاو28271676 6 1
7 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمیر آباد26566647 6 1
8 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادکیکن22756518 6 ---
9 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمیرگه دریژ19856568 6 ---
10 کردستانمریوانخاوومیرآبادخاوومیرآبادباشماق5516149 5 ---

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2

 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه