شنبه 01 آبان 1400

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/19 -- 01:22:05.0 ( 49.690 , 32.310 ) M=4.2 Depth=7.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستانقلعه خواجه 2524081395
2 خوزستانآبژدان 3516731395
3 چهارمحال وبختیاریبازفت 3515191395
4 چهارمحال وبختیاریچلگرد 4429891395
5 خوزستانمسجدسلیمان 541004971395
6 خوزستانایذه 561193991395
7 خوزستانلالی 56184731395
8 چهارمحال وبختیاریصمصامی 5712031395
9 خوزستانگلگیر 6410891395
10 چهارمحال وبختیاریسودجان 7055811395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه